Potilasrekisterin Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste potilastietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä

1. Johdanto

Tämä Potilastietojen Tietosuojaseloste koskee keskitetysti ylläpidettyä Meedoc Oy:n (”Meedoc”) ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien terveydenhuollon ammattilaisten potilasrekisteriä, joka muodostuu www.meedoc.com-verkkopalvelun ja MeeDoc -mobiilisovelluksen (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”) välityksellä käydyissä videokonsultaatioissa käsitellyistä potilastiedoista.

2. Suostumus keskitettyyn potilasrekisterinpitoon

Potilastietosi talletetaan keskitettyyn rekisteriin, jota pitävät MeeDoc Oy –lääkäripalvelu ja siellä toimivat keskitettyyn rekisterinpitoon osallistuvat ammatinharjoittajat yhteisesti. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi liittyvästi niitä voidaan suostumuksesi perusteella käyttää lääkäripalvelussa siellä toimivien ammatinharjoittajien toimesta. Sallit hoitoosi osallistuvien ammattihenkilöiden näkevän Palvelussa olevat tiedot, mukaan lukien itse tekemäsi kirjaukset. Annat suostumuksesi tietojesi käyttöön hoitosuhteen niin edellyttäessä MeeDocin yksikössä toimiville, hoitoosi osallistuville, Meedocin ylläpitämään keskitettyyn potilasrekisteriin liittyneille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Käyttäessäsi Palvelua muuten kuin työterveydessä, sallit sinua hoitavien henkilöiden näkevän hoitosuhteeni niin edellyttäessä sinusta työterveyden rekisteriin tai muutoin työterveyden asiakkaana mahdollisesti talletetut terveystiedot.

3. Rekisterinpitäjä

Meedoc Oy

Osoite: Bulevardi 11 B 15, 00120 Helsinki

Y-tunnus: 2509488-3

Kulloinkin kyseessä oleva ammatinharjoittajalääkäri tai lääkärin yhtiö, joka on luovuttanut rekisterin teknisen ylläpitämisen Meedoc Oy:lle.

4. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Wille Komulainen. Sähköpostiosoite: wille@meedoc.com.

5. Rekisterin nimi

Meedoc Oy:n ja sen MeeDoc-nimisen palvelun kautta palveluja tarjoavien terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen potilasrekisteri. MeeDoc-palvelu jatkossa ”Palvelu”.

6. Potilasrekisterin käyttötarkoitus

 • Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi
 • Toiminnan tilastointi ja suunnittelu.
 • Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen
 • Tieto siitä, salliiko potilas muiden Palvelun välityksellä häntä hoitavien lääkäreiden nähdä toisen lääkärin tekemät sairauskertomusmerkinnät silloin kun se on hänen hoitonsa kannalta tarpeellista.

Potilasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei laissa ole toisin säädetty.

7. Potilasrekisterin tietosisältö

 • Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
 • Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot
 • Lainsäädännön mukaiset potilasasiakirjat hoito- ja tutkimustietoineen. Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
 • Merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta. Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja
 • Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

Potilaan Meedoc-palvelussa antamat esitiedot talletetaan rekisteriin sen osarekisteriksi, kuten myös ajanvaraus- ja laskutustiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas: potilaan ilmoittamat tiedot, mukaan lukien Meedoc-palvelussa ilmoitetut esitiedot

Hoitohenkilökunta: tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

9. Potilastietojen luovuttaminen

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Potilastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13 §, muutoksineen):

 • Potilaan suostumuksella. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella;
 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 3 §, tartuntatautilaki (589/1986) 23 a §).

10. Potilastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Potilasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla. Potilastietoihin on pääsy ainoastaan siihen oikeutetuilla henkilöillä, ja tietojen käyttöä seurataan.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (HeTiL 26 §).

 • Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
 • Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (HetiL 27 §).
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan Meedoc Oy:lle (Meedoc Oy, Bulevardi 11 B 15, 00120 Helsinki, Y-tunnus 2509488-3).

Potilaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Tiedot antaa terveydenhuollon toimintayksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti. Potilaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

Pyyntö osoitetaan Meedoc Oy:lle (Meedoc Oy, Bulevardi 11 B 15 , 00120 Helsinki, Y-tunnus 2509488-3).